Адміністрація

Адміністрація

   Керує роботою Житомирського дошкільного навчального закладу №40 відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту  ДНЗ завідувач  Рудік І. Г., яка забезпечує:

–  реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради,   загальні збори членів трудового колективу;

–  діє від імені закладу, представляє його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах  і громадських  організаціях;

Завідувач Рудік Ірина Григорівна.

Графік роботи

Понеділок 9.00 – 18.00
Вівторок 9.00 – 18.00
Середа 9.00 – 18.00
Четвер 9.00 – 18.00
П’ятниця 9.00 – 18.00


Методичну роботу в дошкільному навчальному закладі   здійснює
Кудревич Світлана Станіславівна   

«спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання  «старший вихователь» .

Методичний кабінет дошкільного навчального закладу  є центром методичної допомоги педагогам, поширення психолого – педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку.

Методична робота  відповідає сучасному соціальному замовленню суспільства та держави, має  творчий характер, базується на принципах науковості, системності, послідовності, наступності, конкретності, будується на діагностичній основі, проводиться диференційовано.

Основною метою  методичної служби дошкільного закладу є   зміна ціннісних орієнтацій педагога та стимулювання в педагогічному колективі пошуку нових засобів навчання і виховання дітей, творчого підходу, активності педагогів, прагнення їх до самоосвіти.

Спеціалісти:

Практичний психолог  –  Пургіна Алла Віталіївна

Соціальний педагог – Таркуцяк Катерина Олександрівна

Музичний керівник – Смірнова Олена Борисівна

Музичний керівник – Корольова Лілія Євгенівна

Інструктор з фізкультури –  Зімінович Катерина Миколаївна

Медична сестра старша – Кошова Лідія Андріївна

Медична сестра старша – Бабич Інна Юріївна

Психологічна служба:

Практичний психолог – Пургіна Алла Віталіївна,

«спеціаліст  вищої категорії», стаж роботи -14 років

     Психологічну службу Житомирського дошкільного навчального закладу № 40 очолює практичний психолог, «спеціаліст вищої категорії» Пургина Алла Віталіївна.

  Всі види роботи практичного психолога спрямовані на покращення психологічного клімату в колективі, на організацію взаємодії дорослих і дітей, на створення сприятливого емоційного оточення для кожної дитини з метою всебічного та ефективного розвитку особистості.

 

Соціальний педагог  Таркуцяк Катерина Олександрівна ,

«спеціаліст», стаж роботи 1 рік

    Відповідно Закону України «Про охорону дитинства», Національної програми «Діти України», Конвенції про права дитини, Декларації прав дитини та інших документів у дошкільному закладі проводиться робота по виявленню  проблем у сфері захисту прав дитини; ведеться база  даних  дітей – сиріт та дітей соціально  незахищених сімей, планомірно проводиться робота щодо соціального захисту дітей різних пільгових категорій, а саме: забезпечується своєчасний облік та повнота даних про дітей пільгового контингенту. 

      З метою педагогізації знань батьків та  попередження  насильства  в сім’ї у кожній віковій групі  оформлена рубрика  «Поради батькам»;  своєчасно оформляються необхідні дані та документи  на дітей    (при наявності таких),  подаються списки  неповнолітніх дітей до відділу соціального захисту міської ради.  Ввійшло в  систему заслуховування   та обговорення  результатів  роботи з даного питання на нарадах при завідувачу:  «Про роботу з родинами багатодітних  сімей»; «Про проведення  просвітницько  – профілактичних  заходів з підвищення психолого – педагогічної просвіти  сімей вихованців», «Умови забезпечення  позитивного правового розвитку дитини», «Державна політика, спрямована на реалізацію цільових програм з охорони дитинства, надання  багатодітним сім’ям пільг за харчування  дітей у дошкільному закладі». На загальних батьківських зборах розглядались питання : «Роль батьків у вихованні моральної особистості дитини дошкільного віку», «Взаємодія дошкільного навчального  закладу та сім’ї у формуванні  у дітей життєво безпечної поведінки»; «Проблеми  формування  здорової дитини в сучасних умовах», «Здобуття дошкільної освіти та роль батьків у вихованні та розвитку дитини»; організовано  лекції та консультації: «Охорона  дитинства в Україні – стратегічний, загальнонаціональний пріоритет»,  «Дитяча установа – перший навчальний заклад для малюка»,  «Темперамент – важлива психологічна складова   дитини».

 У тематичних стендах для батьків  систематично висвітлюється питання  про охорону дитинства та роль батьків в забезпеченні прав та захисту дитини: «Жорстоке поводження з дітьми: визначення понять», «Насильство над дітьми»,   «Самозахист в небезпечних ситуаціях», «Батьки і безпека життєдіяльності дитини», «Дитина – дзеркальне відображення родини»», «Телефони довіри різних соціальних служб».

   В дошкільному навчальному закладі з 01 грудня по 31 грудня  організовувався місячник з охорони дитинства  з метою  надання  просвітницької, матеріальної, психологічної допомоги  родинам,  які цього потребують.

  Відповідно  ст.19. Закону України « Про освіту», нормативних документів, з метою створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти  в дошкільному закладі проводиться робота по охопленню дошкільною освітою дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади . Соціально – педагогічний патронат, який запроваджений у  дошкільному навчальному закладі, передбачає систему гуманітарних послуг і заходів, спрямованих на полегшення пристосування сім’ї та її членів до вимог суспільства, допомогу у виховання дітей, захист прав дітей.  Відповідно наказу соціально – педагогічний патронат сімей здійснюється педагогами  за місцем проживання дітей.

     Діти   запрошуються на масові заходи та дійства музично – естетичного циклу. Для батьків цих дітей запропоновані послуги  дошкільного закладу: відвідування прогулянкової групи,  участь у гуртках,   заняттях, святах,  розвагах.  Педагогами – спеціалістами складений графік та план роботи консульпункту.  Він передбачав консультації завідувача, вихователя – методиста, практичного психолога,соціального педагога, інструктора з фізкультури та старшої медичної сестри. 

Музичні керівники:

Музичний керівник –  Смірнова Олена Борисівна
Освіта спеціальна  педагогічна. Стаж роботи 24  роки.

Музичний керівник –  Корольова Лілія Євгенівна 
Освіта спеціальна  педагогічна.  Стаж роботи 32  роки.

 

Інструктор з фізичної культури –  Зімінович Катерина Миколаївна,

«спеціаліст І категорії» . Стаж роботи 34роки

     Для повноцінного розв’язання оздоровчих, освітніх та виховних завдань в дошкільному закладі комплексно використовуються традиційні форми, методи фізичного виховання.

     Традиційними формами з фізичного виховання в дитячому садку є заняття з фізичної культури, які проводяться двічі в тиждень в кожній віковій групі; фізкультурно – оздоровчі заходи  ( ранкова гімнастика, гімнастика після сну, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, загартувальні процедури); різні форми організації рухової активності в повсякденні ( фізичні вправи на прогулянках, фізкультурні свята та розваги, дитячий туризм, рухливі ігри, самостійна рухова діяльність, дні та тижні здоров’я, індивідуальна робота з фізичного виховання.

  Під керівництвом інструктора з фізкультури Зімінович Катерини Миколаївни  організовуються та проводяться фізкультурно-масові заходи:

фізкультурні розваги – щомісяця, тематика яких поєднується зі змістом роботи вихователя (тематичним блоком); фізкультурні свята – щоквартальні

 

Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі здійснюється старшими медичними сестрами:

Кошовою Л. А.

Бабич І.Ю.

  Медичне обслуговування ді­тей у дошкільному навчальному закладі включає: проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеп­лень, згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організація заходів для госпіталізації (за наявності показань) та інформування про це ба­тьків.

     В дошкільному закладі ведеться постійний  контроль  за станом здоров’я дітей шляхом щоденного обходу груп медичним працівником. Особлива ува­га звертається на дітей, які повернулися у дошкільний заклад після хвороби, відпустки батьків чи оздоровлення.

 

Педагогічний колектив:

Склад педагогічного колективу

вихователівмузичних керівниківсоціальний педагогпрактичний психологмедичні сестри старшіінструктор з фізкультури
2021121

Всього педагогів –  26                                                                                                                

З них мають:

Повну вищу освіту – 14
Базову вищу освіту – 6
Неповну вищу освіту – 6
За наслідками атестації присвоєно:
«вищу кваліфікаційну категорію» – 7
«І  кваліфікаційну категорію» – 6
 «ІІ кваліфікаційну категорію» – 2
кваліфікаційну категорію «спеціаліст» –1
встановлено тарифний розряд – (9 ) – 2
встановлено тарифний розряд – (11) – 4
не атестовано –4
присвоєно педагогічне звання («вихователь – методист») – 6
присвоєно педагогічне звання («старший вихователь») – 1  

Навчально – виховний процес у дошкільному навчальному закладі  базується на основі загальних положень дошкільної дидактики, організовується за  Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» і спрямовується на забезпечення балансу: прагнень дитини до самореалізації та самозбереження, її фондів « можу» і  « хочу»,  проявів компетентності у різних сферах життєдіяльності; напрямів виховної діяльності; форм організації життєдіяльності; виховних та навчальних технологій; форм організації педагогічної роботи (групових та індивідуальних) залежно від змісту, завдань, складності, особливостей життєвої ситуації, об’єктивної потреби.

Заняття (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні) проводяться, починаючи з третього року життя. Тривалість занять для дітей молодшого дошкільного віку становить 15-20 хвилин; середнього віку – 20-25 хвилин; старшого віку 25-30 хвилин (загальна тривалість занять старшого віку 1 – 1, 5 год.); час орієнтовний, розподіл часу може змінюватись  залежно від завдань, їх актуальності, складності, бажання та спроможності дітей. Заняття проводяться переважно в першій половині дня, в окремих випадках –  в другу половину дня. Елементи навчальної діяльності педагоги включають в ігри, самостійну діяльність, індивідуальну роботу, спостереження, чергування.

     Зміст дошкільної освіти передбачає гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника, формування його особистості, створення в умовах дошкільного  навчального закладу розвивального життєвого простору.

Організовуючи навчально – виховний процес з дітьми, педагоги враховують досягнення психологічних та педагогічних наук, сучасні інноваційні психологічні технології, орієнтуються на індивідуальну історію життя кожної дитини, індивідуальні особливості зростаючої особистості, статевих здібностей дітей.