Звіт завідувача за 2019 -2020 н.р.

06.Вер.2020
Звіт завідувача за 2019 -2020 н.р.

Звіт

завідувача  Житомирського дошкільного навчального закладу № 40

за 2019 -2020 н.р.

    Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» та з метою інформування громадськості про діяльність дошкільного навчального закладу в 2019-2020 навчальному році.

    Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад 20 серпня 2020 р.  керівник дитячої установи  звітувався про свою діяльність на загальних зборах трудового колективу за участю батьківського комітету дошкільного навчального закладу.

    В дошкільному  закладі створені належні умови  для освітньо – виховної роботи  як вихованців так і працівників, створення іміджу, тобто позитивної думки про дошкільний навчальний заклад.

    Зусилля педагогічного колективу в 2019 – 2020 навчальному році було спрямовано на вирішення таких завдань:

1.Забезпечити  безумовне виконання норм  та правил  безпеки учасників освітнього процесу, дотримання  санітарно – гігієнічного законодавства в умовах  закладу дошкільної освіти та формування основ  здорового способу життя, норм безпечної поведінки.

2.Продовжувати формувати почуття патріотизму на основі народознавчого аспекту, формувати  у дітей розуміння  дійсності, адекватне ставлення до неї та бажання діяти  на благо країни.

3.Впроваджувати інтерактивні  форми роботи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, створювати умови та сприяти заохоченню творчих пошуків, формувати корпоративну культуру для реалізації творчого потенціалу педагога – необхідної умови  оновлення освітнього процесу.      

Для реалізації завдань  створені належні  умови: приміщення забезпечені обов’язковим обладнанням, навчально-наочними посібниками, іграшками у відповідності до навчальних програм, згідно «Примірного переліку ігрового та навчально – дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»  (Наказ Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2017 р. за № 1633). Особлива увага зверталася на доцільне  раціональне розпланування площ території та приміщень, безпеку обладнання та інвентарю, їхній добір та раціональне розміщення, естетичне оформлення.  Особливий акцент було зроблено на створенні привабливого розвивального освітнього простору ”Стіни, стеля та підлога, які говорять” для дітей раннього та дошкільного віку за рекомендаціями  К Крутій в приміщенні та на території закладу.

В групах дітей раннього та  дошкільного віку ігровий матеріал розміщується в розгорнутому вигляді,  що спонукає  дітей до дій із ним, до створення сюжетів.

В  ЗДО  створені належні умови для педагогів щодо успішного розв’язання завдань розвитку, навчання і виховання дітей. Педагогічний колектив працював за комплексною  освітньою програмою «Українське дошкілля».

Для реалізації завдань  змісту програми в  методичному кабінеті дошкільного навчального закладу з метою підвищення методичного,  освітнього, теоретичного рівня педагогів, та фахової підготовки,  придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, фахові періодичні видання, які шляхом самоосвіти педагоги опрацьовували упродовж навчального року; сформований каталог педагогічного досвіду та інноваційних технологій, поповнено книжковий фонд кабінету, що дає можливість педагогам ознайомитися з сучасними педагогічними технологіями, авторськими наробками та використовувати їх в роботі з дітьми.

Педагоги мають змогу користуватися сучасними ТЗН, комп’ютерами, ноутбуками, сучасними МФУ, відеопроєктором та ін. Для дошкільнят придбані розвивальні  відео та аудіо матеріали. 

З метою вивчення  можливостей педагогічного колективу  до нового режиму роботи під час карантину  та адаптивного карантину    методичною службою закладу було здійснено моніторинг:

– рівня інформаційно – комунікативних навичок педагогів;

 – наявність засобів комунікаційних технологій ; 

 –  можливість працювати дистанційно (мають електронну пошту, доступ до Skype, Viber  тощо);

     Аналіз показав, що 75% педагогів мали можливість дистанційно організовувати роботу з батьками та дітьми.                                                          З метою допомоги в адаптації педагогічного колективу до нового режиму роботи вихователем – методистом Кудревич С.С., надано методичну допомогу. Складений план дистанційних методичних заходів на період карантину та адаптивного карантину  відповідно завданням річного плану роботи дошкільного закладу, планам самоосвітньої діяльності педагогів. Вся віддалена робота педагогів скоорденована з допомогою блоків завдань – самоосвіта, робота з дітьми та робота з батьками. На сайті дошкільного закладу для взаємоспілкування педагогів та батьків систематично розміщувалися матеріали “ Поради для усіх.”  Розроблені консультативні матеріали, онлайн – ігри та тести з метою перевірки знань педагогів.

    Психологічною службою закладу та педагогічним колективом   систематично проводилась робота з метою стабілізації педагогічного, батьківського та дитячих колективів, підтримки їх психологічного стану;   освітньо – виховної, розвивальної та корекційної роботи з дітьми через різні форми : спілкування в групах,  в соціальних мережах, мобільних додатках, сайті закладу.

     Система заходів річного плану  спланована  рівномірно, розподілена між педагогами за диференційним та індивідуальними підходами  з урахуванням можливостей дошкільного закладу та рекомендацій  департаменту освіти   Житомирської  міської  ради                                    

  На реалізацію поставлених завдань була спрямована діяльність всіх підрозділів дошкільного навчального закладу, методична робота, управлінські рішення.  Освітні завдання   носять науково-методичний характер, базуються на діагностичній основі.  За даними досліджень характерним є  ріст позитивно-психологічного мікроклімату в кожній віковій групі, покращення технологічного клімату у зв’язку з освоєнням нового прогресивного педагогічного досвіду, знань в галузі новітніх педагогічних  технологій, навичок самооцінки, самокорекції, самоконтролю; динаміки пізнавальної активності всіх учасників педагогічного процесу.                        

Важливим напрямком роботи колективу є збереження і зміцнення здоров’я вихованців. Реалізація його забезпечена співпрацею педагогів та батьківського загалу щодо створення умов для фізичного, психічного розвитку, охорони життя дошкільників.     Аналіз та оцінка стану фізичного розвитку дітей здійснювались за показниками середнього відвідування дітей,  картами здоров`я дітей у групах, аналізу захворюваності, визначення кількості часто хворіючих дітей та індексу здоров’я.    Середнє відвідування дітьми дошкільного закладу протягом року – 38,%, захворюваність – 2,2 %;  ( в зв’язку з пандемією.)

На належному рівні проводилася робота щодо дотримання Інструкції з організації харчування дітей в ЗДО. Систематично здійснювався контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Результати контролю відображені в Журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування велася відповідно до встановлених вимог.

Аналіз  виконання  норм  харчування  за 2019- 2020 н.р.  показав,  що  в цілому харчування вихованців дошкільного навального закладу здійснювалося  наближено  до норм і становило   у середньому – 89 – 90 %..

 В закладі освіти на належному рівні здійснюється медико – педагогічний контроль за фізичним розвитком та оздоровленням дітей. Систематично здійснюється контроль за проведенням всіх форм фізкультурно – оздоровчої роботи закладу освіти вихователем – методистом та старшою медичною сестрою. Ведуться протоколи, визначається моторна щільність заняття.

Батькам вихованців надавалися консультації з питань фізкультурно – оздоровчої роботи з дітьми в домашніх умовах, оптимізації рухового режиму упродовж дня,  здорового способу життя, використанням здорового харчування, проведення дихальної гімнастики, необхідності проведення щеплень проти кору та інші.

Медичне обслуговування, профілактична і просвітницька діяльність відбувалися  на плановій основі, забезпечуючи  комплексний підхід у проведенні оздоровчо – профілактичної роботи. Питання збереження і укріплення здоров’я дітей, зниження захворюваності реалізовувалися комплексними заходами  по зниженню захворюваності, постійно перебували на контролі адміністрації: підлягають вивченню, узагальненню та прийняттю управлінських рішень. Адміністрацією забезпечено  участь старшої медичної сестри в різних заходах дошкільного закладу.

У дошкільному закладі створені умови для задоволення особистісних, пізнавальних та ігрових потреб, інтересів та нахилів  вихованців, креативного розвитку їх.                                                                                                                                                                                                                                               

 Працювали  3 гуртки: хореографічний, малювання з вивчення англійської мови.

50  дітей  молодшого,  середнього та старшого дошкільного віку  брали участь у гуртку «Перші кроки» з вивчення англійської мови (керівник    Корта О.М.), який працював  2 рази в тиждень   за тематичними  блоками    та  ситуаціями  спілкування  англійською  мовою.

15 дітей старшого дошкільного віку брали участь у гуртку «Чарівна скарбничка таночка». (Керівник Корольова Л.Є.)                                   

35 дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку брали участь у гуртку «Чарівні пальчики». ( Керівник Лаціна Г.С.)

Дошкільний заклад  брав  участь:

– у міському  та обласному  етапах  Всеукраїнської    виставки  «Український  сувенір»  (композиція “ Щебетала пташечка на світанні”, вихователь Грищенко О.М.),   відзначена Дипломом департаменту освіти і науки Житомирської  обласної держадміністрації;

–  у виставці  «Різдвяна панчоха»;

– у прикрашанні центральної вулиці міста –  вулиці Михайлівської;

– у Всеукраїнській  благодійній акції ВБФ «Серце до серця» під гаслом   «Я хочу бачити життя»;

– у Всеукраїнській благодійній акції “Щаслива лапа”, ІІ Всеукраїнське заняття доброти” на тему: “Гуманне та відповідальне ставлення до тварин”;  

– у  зборі подарунків до  свята Різдва для 100 сімей, якi виховують дітей з інвалідністю;

– акції   по закупівлі воїнам АТО  тепловізора; передачі теплих речей.

– у місячнику «За чисте довкілля» та  щорічній акції «За чисте довкілля»:

    Педагогічний колектив,  взаємодіючи з батьками вихованців, намагався   забезпечити дитині умови  в дошкільному закладі та сім’ї для повноцінного фізичного та психічного розвитку, сприяти задоволенню потреб дитини в емоційно – особистісному спілкуванні, розвитку її творчих здібностей та інтересів, підвищенню рівня сформованості педагогічної культури батьків, гуманізації цілісного виховного процесу. Продуктивна взаємодія приносила радість батькам, вихованцям, педагогам.

    Через різні форми та види роботи з батьками  на основі   партнерських стосунків  педагоги надавали кваліфіковану допомогу батькам у вихованні дитини та розв’язанні педагогічних проблем.  Також важливим завданням для ЗДО цьогоріч є: розширення інноваційних форм співпраці з родинами, прозорості та інформаційної відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп у соціальних мережах Facebоok, Viber.

     Дошкільний заклад практикує  активні форми взаємодії з батьками.

Електронна  реєстрація дитини для зарахування в заклад дошкільної освіти дала змогу батькам скористатися соціальними пільгами та відстежувати влаштування дитини в установу.

  На офіційному сайті дошкільного закладу  батьки мають змогу знайти інформацію про напрями діяльності дошкільного закладу; зміст, форми і методи  освітньо  – виховної роботи, господарську та фінансову діяльність закладу, при необхідності внести свої пропозиції, рекомендації. Створюючи інформаційно – просвітницький простір для батьків та інших членів родини, які беруть участь у вихованні дитини,  дошкільний заклад  сформував у педагогів і батьків позитивне ставлення до  співпраці.       

Нині батьки вихованців більше цікавляться життям закладу дошкільної освіти,  результатами дитячої діяльності;  емоційно підтримують дітей. Із глядачів і спостерігачів батьки перетворилися на партнерів та активних учасників освітньо- виховного процесу.

 Зросла психолого – педагогічна грамотність батьків. Підвищилась культура міжособистісних взаємин дітей. Зв’язок сім’ї із закладом дошкільної освіти продовжується після того, як дитина йде в перший клас.

        Взаємодія з батьками  дала  змогу спільного осмислення моральних цінностей,  надала  суттєву педагогічну допомогу у розв’язання  проблем та завдань  морального, національного виховання дошкільнят,  переконала  в необхідності взаємодії  з дошкільним навчальним закладом для успішного розв’язання завдань.

    Завдяки участі   батьків збагатилося  предметно – розвивальне середовище в групах та  нестандартне – на дитячих ігрових майданчиках.

   Батьки  разом  з дітьми беруть  активну участь у міні проектах:  «Скарбниця здоров’я», «Я і моя родина», «Професії моїх батьків», «Музеї рідного міста»«В гостях у книжки».

    У відповідності з чинним законодавством та  нормативно-правовими документами   педагогічний  колектив  дошкільного  закладу  спрямовує  свою  діяльність  на  збереження  перспективності  й  наступності  дошкільної  та  початкової  ланок  освіти.

     Дошкільний заклад приклав багато зусиль для створення  єдиного освітнього простору для дітей на етапі їх переходу від дошкільної до початкової  ланки освіти.  Адміністрацією ЗДО кожен рік укладається угода про спільну діяльність у галузі наступності   ЗЗСО №6,  в якій навчається  більшість випускників закладу.

    В дошкільному закладі  проводиться планомірна постійна робота щодо соціального захисту дітей відповідно до  Закону України «Про охорону дитинства», Національної програми «Діти України», Конвенції «Про права дитини», Декларації прав дитини, нормативних документів. Дана робота проводиться з метою забезпечення реалізації державної політики щодо охорони прав дитини, соціального захисту дітей пільгових категорій та створення належних умов для їх соціально-психологічної адаптації та всебічного, гармонійного розвитку.                                         

   В дошкільному закладі сформована та систематизована нормативно-правова база; ведеться база  даних  дітей – сиріт та дітей соціально  незахищених сімей,  планомірно проводиться робота щодо соціального захисту дітей різних пільгових категорій, а саме: забезпечується своєчасний облік та повнота даних про дітей пільгового контингенту.

Протягом  2019  – 2020 н.року батьками  закладу надано благодійну допомогу у вигляді предметів та матеріалів на суму близько 51134 грн. Згідно актів, складених батьками, вказана сума коштів була витрачена за призначенням в кожній віковій групі за попереднім погодженням батьків, педагогів та керівника закладу. За кошти, зібрані батьківськими комітетами груп, було придбано меблі, наочно – дидактичний матеріал,  проведено косметичні ремонти у всіх приміщеннях закладу та дитячих ігрових майданчиках.

За кошти депутата Житомирської обласної  ради Ю.І.Бовсуновського  в сумі 30000.00 грн.  придбані принтер, комп’ютер в методичний кабінет та пральна машина.

 Бюджетні кошти з кошторисних видатків на поточний рік, розподілялись  раціонально та   своєчасно використовувалися.

 Протягом 2019-2020 року здійснено поточні  ремонти:

 • щитків освітлення;
 • харчоблоку;
 • овочесховища;
 • заміна сантехнічного обладнання 2-х груп.
 • поточний ремонт музичного залу ;
 • поточний ремонт коридорів;
 • замінено 17 м2 керамічної плитки;
 • поточний ремонт 1 спальні;
 • часткові ремонти тіньових навісів та ігрового обладнання;
 • поточні ремонти 2- х тіньових навісів;
 • часткові ремонти в 11 групах;
 • проведено просочення дерев’яних конструкцій покрiвлi основної будівлі;
 • встановлення світлодіодних світильників  ;
 • утеплення труб у підвальному приміщені;
 • ремонти холодильно – технологічного обладнання;
 • прочищення трубопроводу  каналізації  та каналізаційних колодязів ;
 • гідро – хімічна промивка системи опалення із встановленням кранів на стояках;
 • перезаряджено вогнегасники;
 • повірені засоби вимірювальної техніки;
 • частково  встановлено систему оповіщення;
 • перевірка контурів заземлення;
 • перевірка діелектричних рукавиць, ботів та інструменту;
 • замінено освітлення у підвальних приміщеннях;

замінено:

 • окремі види посуду на харчоблоці;
 • покриття підлоги лінолеумом в 1 груповій та 1 спальній кімнатах;
 • замінено 2 -є вхідних дверей;
 • замінено 20 міжкімнатних дверей;
 • замінено 11 м. карнизів;
 • заміна вікон – 3 шт.;
 • ремонт пандусу з метою забезпечення безперешкодного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями до закладу;
 • фарбування фасадних стін 3-х входів; вікон, дверей, панелей, пожежних драбин, плінтусів та сходів;

     закуплено:

 • стінка меблева –  2 шт;
 • столи аудиторні – 1 шт;
 • стілець для дорослих –  15 шт;
 • стільчик дитячий – 20 шт;
 • столи металеві -1 шт;
 • вішалки для рушників – 10 шт;           
 • шафа для інвентарю – 2 шт;
 • комп’ютер -1 шт;
 • принтер – 1 шт;
 • ламінатор;

замiнено м’якого інвентарю :

 • комплекти постільної білизни – 200 шт.;
 • замінено гардини 50 м.;
 • замінено килимове покриття в музичній залі.

В звязку із карантином з 12 березня 2020 завдання  2019-2020 н.р. реалізовані неповністю.

Резервом в роботі на сьогоднішній день стоїть питання щодо утеплення фасаду дошкільного навчального закладу із заміною системи опалення,  проведення частини  капітального ремонту асфальтового покриття території закладу, поточного  ремонту  маршових сходів, санвузлів та умивальних кімнат, кабінетів, групових кімнат,  інших приміщень закладу, придбання технологічного  обладнання для харчоблоку,  оснащення  ігрових і спортивного майданчиків, осередків самостійної рухової діяльності  нестандартним фізкультурним обладнанням та «доріжками здоров’я».  

        Завідувач ЖДНЗ № 40                               І.Г.Рудік